x
logo

Znaczenie inwestycji

Znaczenie inwestycji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. realizują projekt budowy nowych linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV relacji Godów – Pawłowice wraz z budową stacji elektroenergetycznej „Podborze” w Pawłowicach (pełna nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa linii 220 kV Podborze – nacięcie Kopanina – Liskovec, Podborze – nacięcie Bujaków –  Liskovec, Podborze – nacięcie Bieruń – Komorowice, Podborze – nacięcie Czeczott – Moszczenica i linii 400 kV Podborze – nacięcie Nosovice – Wielopole, Podborze – nacięcie Dobrzeń – Albrechtice wraz z budową stacji 400/220/110 kV Podborze).

Inwestycja stanowi niezbędny element budowy infrastruktury przesyłowej najwyższych napięć, który pozwoli stworzyć elektroenergetyczny pierścień przesyłowy wokół całego Górnego Śląska. W ten sposób powstanie układ, spełniający zasadę bezpieczeństwa n-1, czyli umożliwiający zapewnienie dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w regionie nawet w sytuacji awarii dowolnego elementu systemu przesyłowego.

Rozwój infrastruktury przesyłowej na Śląsku wpisuje się także w proces transformacji energetycznej. Dotychczasowa struktura systemu elektroenergetycznego, opierająca się na generacji konwencjonalnej, wyraźnym podziale na odbiorców i wytwórców, a także na przepływie mocy z południa na północ, będzie w nadchodzących latach ulegać istotnym zmianom. Realizowany program inwestycyjny pozwoli dostosować system przesyłowy do zmiany struktury wytwarzania (w szczególności do wyprowadzenia mocy z farm wiatrowych na Bałtyku i przyszłej elektrowni jądrowej), poprawi warunki przyłączania do sieci nowych źródeł (w szczególności OZE), a docelowo wpłynie na ograniczenie przerw w dostawach.

Przedsięwzięcie to zostało ujęte w Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej na lata 2023-2032, zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ze względu na kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego województwa śląskiego, inwestycja została uwzględniona także w znowelizowanej ustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tzw. specustawa przesyłowa).

Zgodnie z planem energia elektryczna ma popłynąć nową linią w 2027 roku.