x
logo

Współpraca z właścicielami działek na trasie linii

Zasady współpracy z właścicielami działek

Jako inwestor odpowiedzialny społecznie dokładamy wszelkich starań, aby polubownie uzyskać zgodę każdego właściciela na posadowienie instalacji przesyłowych na należących do niego nieruchomościach. Proponujemy właścicielom ustanowienie służebności przesyłu dla linii za stosownym wynagrodzeniem. Jeżeli – z różnych względów – ustanowienie służebności nie jest możliwe – przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia o ustaleniu lokalizacji inwestycji w procedurze administracyjnej. To rozwiązanie także przewiduje wynagrodzenie dla właściciela. 

Czym jest służebność przesyłu?
To instrument prawny służący do regulowania relacji między PSE (właścicielem infrastruktury przesyłowej) a właścicielem (lub użytkownikiem wieczystym) nieruchomości, na której ma zostać wybudowana infrastruktura przesyłowa. Zawierając umowę służebności, właściciel (użytkownik wieczysty) zgadza się na posadowienie na jego nieruchomości infrastruktury przesyłowej i deklaruje umożliwienie dostępu do niej – w celu późniejszej eksploatacji. Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu właściciel nieruchomości otrzymuje jednorazowe wynagrodzenie.

Procedura administracyjna
Prawo umożliwia nam skorzystanie z administracyjnego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na trasie linii, wynikającego z decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej – tzw. decyzji lokalizacyjnej, którą wydaje odpowiedni wojewoda. Dzieje się tak, jeśli ustanowienie służebności nie jest możliwe, np. gdy właściciel nie zgodził się na posadowienie infrastruktury przesyłowej na jego nieruchomości. Procedura ta przeprowadzana jest także, gdy nie ma możliwości ustalenia właściciela nieruchomości albo gdy nie są wyznaczone granice działki. Zdecydować się na rozwiązanie administracyjne możemy również w związku z koniecznością pilnej realizacji inwestycji. W decyzji lokalizacyjnej wojewoda określa, w jakim zakresie będziemy mogli korzystać z danej nieruchomości. Ten sam organ wydaje decyzję w zakresie odszkodowania – również wypłacanego jednorazowo.
Zarówno służebność przesyłu, jak i administracyjne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, zostają wpisane do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Rokowania
Preferowanym przez nas podejściem jest przeprowadzenie rokowań z każdym właścicielem nieruchomości. Ich celem jest ustalenie zasad, na których będziemy mogli wybudować i eksploatować na gruntach prywatnych linie przesyłowe. Podstawą rozmów z właścicielami jest operat szacunkowy – na jego podstawie jest określana propozycja wynagrodzenia właściciela. Do każdego właściciela nieruchomości, na których zaplanowaliśmy ustanowienie pasa technologicznego linii, wyślemy imienne zaproszenie do rokowań. Ich termin zostanie ustalony w dogodnym dla właściciela czasie. Zwieńczeniem pomyślnie zakończonych rokowań jest zawarcie aktu notarialnego.
W szczególnych przypadkach posadowienie linii na gruntach prywatnych może zostać ustalone w trybie decyzji lokalizacyjnej. W tej sytuacji właścicielowi także będzie przysługiwać stosowne wynagrodzenie.

Jak szacuje się wartość wynagrodzenia za służebność przesyłu / odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości?
Dla każdej nieruchomości położonej w pasie technologicznym linii zostaje sporządzony operat szacunkowy. Jest to wycena wykonana przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Stanowi ona podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia (w przypadku służebności przesyłu) lub odszkodowania (w przypadku administracyjnego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości), jakie oferowane będzie właścicielowi.