x
logo

Q&A

Q&A

Najczęściej zadawane pytania Mieszkańców

Jakie tereny zostaną objęte inwestycją?

Inwestycja jest planowana na mocno zurbanizowanych terenach miasta Jastrzębie Zdrój i okolicznych gmin – Godów oraz Pawłowice. Projekt zakłada nacięcie dwutorowej linii 400 kV Wielopole-Nosovice, Dobrzeń-Albrechtice i wprowadzenie wszystkich czterech torów linii 400 kV do projektowanej SE Podborze.

W jaki sposób mieszkańcy mogą zdobyć informacje o inwestycji?

Głównym źródłem informacji były spotkania informacyjne, jakie zorganizowaliśmy w każdej miejscowości, w której planujemy budowę instalacji przesyłowych. Zorganizowaliśmy je na bardzo wczesnym etapie projektu. Podczas spotkań wszyscy zainteresowani mieli możliwość wyrażenia swojej opinii – m.in. w zakresie proponowanych przebiegów. Dyżury informacyjne prowadziły zespoły złożone m.in. z ekspertów w zakresie projektowania linii, oceny ich oddziaływania na środowisko itd.

Dodatkowo przeprowadzono liczne indywidualne spotkania online oraz uruchomiono – wciąż funkcjonujące – infolinię i skrzynkę kontaktową.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. W sumie w procesie konsultacji społecznych zgłoszono ponad 450 uwag dot. przebiegów. Każda z nich została przeanalizowana, wiele uwzględniono.

Czy stacja elektroenergetyczna i linie NN są bezpieczne?

Infrastruktura elektroenergetyczna jest bezpieczna dla jej sąsiadów – zarówno ludzi, jak i zwierząt. Budowa nowych stacji i linii jest zawsze realizowana zgodnie z surowymi normami wynikającymi z polskiego i europejskiego prawa, w tym normami ochrony środowiska. W trakcie eksploatacji powołane do tego instytucje czuwają nad przestrzeganiem restrykcyjnych poziomów oddziaływania obiektów na otoczenie.

Jakie ograniczenia wynikają z powstania nowej linii?

Ograniczenia dotyczą wyłącznie obszaru „pasa technologicznego”. W obrębie pasa nie można budować budynków mieszkalnych ani sadzić drzew o wysokości powyżej 3 metrów. Jednak poza granicą pasa nie ma żadnych ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości, a jej przeznaczenie – np. rolnicze – nie ulega zmianie.

Co zamierzamy zrobić, aby ograniczyć oddziaływanie linii na otoczenie i mieszkańców?

Biorąc pod uwagę bardzo trudne uwarunkowania urbanistyczne na rozpatrywanym obszarze oraz zgłaszane przez mieszkańców i władze samorządowe postulaty, przygotowujemy analizy innowacyjnych rozwiązań technicznych, m.in. w zakresie konstrukcji słupów i wiązek przewodów, które pozwoliłyby zminimalizować powierzchnię potrzebnego do budowy linii terenu i zmieścić planowane instalacje w obszarze 70-metrowego pasa technologicznego. Prace nad możliwymi rozwiązanymi technicznymi mogą – ze względu na uwarunkowania rynkowe – potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Na podstawie wyników powyższej analizy zostanie ustalona finalna szerokość pasa terenu niezbędnego do wybudowania linii.

Co to jest służebność przesyłu?

To instrument prawny służący do regulowania relacji między PSE (właścicielem infrastruktury przesyłowej) a właścicielem (lub użytkownikiem wieczystym) nieruchomości, na której ma zostać wybudowana infrastruktura przesyłowa. Zawierając umowę służebności, właściciel (użytkownik wieczysty) zgadza się na posadowienie na jego nieruchomości infrastruktury przesyłowej i deklaruje umożliwienie dostępu do niej – w celu późniejszej eksploatacji. Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu właściciel nieruchomości otrzymuje jednorazowe wynagrodzenie.

Na czym polega procedura administracyjna ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości?

Możemy skorzystać z administracyjnego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na trasie linii wynikającego z decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej – tzw. decyzji lokalizacyjnej, którą wydaje odpowiedni wojewoda. Dzieje się tak, jeśli ustanowienie służebności nie jest możliwe, np. gdy właściciel nie zgodził się na posadowienie infrastruktury przesyłowej na jego nieruchomości. Procedura ta przeprowadzana jest także, gdy nie ma możliwości ustalenia właściciela nieruchomości albo gdy nie są wyznaczone granice działki. Zdecydować się na rozwiązanie administracyjne możemy też w związku z koniecznością pilnej realizacji inwestycji. W decyzji lokalizacyjnej wojewoda określa, w jakim zakresie mamy prawo korzystać z danej nieruchomości. Ten sam organ wydaje decyzję w zakresie odszkodowania – również wypłacanego jednorazowo.

Zarówno służebność przesyłu, jak i administracyjne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, zostają wpisane do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Jak szacuje się wartość wynagrodzenia za służebność przesyłu / odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości i komu przysługuje?

Dla każdej nieruchomości położonej w pasie technologicznym linii zostaje sporządzony operat szacunkowy. Jest to wycena wykonana przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Stanowi ona podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia (w przypadku służebności przesyłu) lub odszkodowania (w przypadku administracyjnego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości), jakie oferowane będzie właścicielowi. Do wynagrodzenia lub odszkodowania uprawnieni są wszyscy właściciele, przez których działki przechodzić będzie pas technologiczny. Wysokość kwoty zależna będzie od wielu czynników, m.in.: zagospodarowania nieruchomości, jej przeznaczenia, lokalizacji itp.

Czy wynagrodzenia / odszkodowania obejmą szkody związane z budową linii?

W przypadku ustanowienia służebności przesyłu odszkodowania za straty powstałe podczas budowy i eksploatacji linii zostaną ustalone po wykonaniu robót, na podstawie odrębnego porozumienia z wykonawcą inwestycji i uregulowane przez wykonawcę inwestycji.

W przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, odszkodowanie ustalone decyzją wojewody uwzględnia także powstałe szkody.

Kto będzie właścicielem gruntu w pasie technologicznym?

Prawo własności gruntu pozostaje w rękach właściciela. Nie dochodzi również do zmian w zakresie użytkowania wieczystego. Dzięki służebności przesyłu / decyzji lokalizacyjnej uzyskujemy jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów w związku z budową linii i jej późniejszą eksploatacją.

Jakie są plany inwestora w zakresie wsparcia gmin?

Realizując inwestycje związane z rozwojem sieci elektroenergetycznych, stajemy się częścią lokalnych społeczności. Dlatego wspólnie ze stroną społeczną, poszukujemy i wspieramy inicjatywy, których realizacja przynosi korzyści mieszkańcom. Zwykle są to projekty służące ochronie zdrowia, rozwojowi infrastruktury we wspólnej przestrzeni gminnej, z obszaru edukacji i sportu oraz ochrony środowiska.

Wparcie lokalnych inicjatyw odbywa się, poprzez program WzMOCnij swoje otoczenie. Informacje o możliwości pozyskania środków są opisane na stronie programu wzmocnijotoczenie.pl

Ponadto wspieramy lokalne społeczności m.in. poprzez odprowadzanie podatku od nieruchomości w wysokości do 2% wartości inwestycji na obszarze gminy. Otrzymane środki gminy przeznaczają na inicjatywy związane z poprawą jakości życia swoich mieszkańców.