x
logo

Przebiegi linii po konsultacjach

Przebiegi linii po konsultacjach

Na mapie można sprawdzić, gdzie dokładnie przebiegać będzie linia elektroenergetyczna. By to zrobić, należy podać numer działki albo miejscowość i dokładny adres lub przesunąć mapę w interesujące nas miejsce.
Możliwe jest także sprawdzenie odległości – np. od osi linii do działki. W tym celu należy kliknąć dowolny punkt na mapie, a następnie wybrać funkcję „zmierz dystans”.

 
 

Jak wyznaczono trasę linii?

Wybór lokalizacji infrastruktury przesyłowej jest każdorazowo poprzedzony dogłębnymi analizami, w których w szczególności uwzględnia się dostępne, aktualne opracowania merytoryczne, oficjalne dokumenty planistyczne oraz wyniki przeprowadzonych wizji terenowych. Zadaniem projektantów jest znalezienie takiego przebiegu linii, który stanowić będzie swego rodzaju złoty środek uwzględniający zarówno wymogi systemowe, techniczne, ekonomiczne, środowiskowe, jak i – co niemniej ważne – bardzo różnorodne interesy społeczne. Na podstawie przeprowadzonych analiz, wniosków z dyskusji z mieszkańcami oraz miejscowymi władzami samorządowymi, do dalszych prac projektowych wybraliśmy koncepcję zakładającą poprowadzenie dwóch linii 400 kV we wspólnym korytarzu przez tereny gmin Godów, Jastrzębie-Zdrój i Pawłowice. W naszej ocenie jest to optymalne rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo systemu przesyłowego. Projekt zakładający poprowadzenie linii we wspólnym korytarzu:

  • wymaga usunięcia najmniejszej liczby budynków mieszkalnych spośród wszystkich rozpatrywanych koncepcji, tj. 8 budynków położonych w odległości mniejszej niż 35 m od osi linii,
  • sąsiaduje z najmniejszą liczbą budynków mieszkalnych – w buforze 200 m od osi linii jest ich najmniej spośród rozpatrywanych koncepcji,
  • liczy najmniej kilometrów – 41,1 km, do jego realizacji wymagana jest najmniejsza liczba działek – 1171,
    w większości przebiegu (60% trasy) pokrywa się z korytarzem terenu zarezerwowanym pod budowę linii w MPZP gminy Godów oraz MPZP miasta Jastrzębie-Zdrój,
  • nie ingeruje w tereny zarezerwowane przez okoliczne gminy pod projekty inwestycyjne, mogące generować miejsca pracy dla mieszkańców.

Zamknięcie prac nad Studium Wykonalności projektu nie oznacza zakończenia prac nad docelowym kształtem inwestycji. Prowadzone są analizy innowacyjnych rozwiązań technicznych, m.in. w zakresie konstrukcji słupów i wiązek przewodów, które pozwoliłyby zminimalizować powierzchnię potrzebnego do budowy linii terenu i zmieścić planowane instalacje w obszarze 70-metrowego korytarza.