x
logo

Krajowy System Elektroenergetyczny

Jak działa KSE/jak powstaje prąd/jak energia elektryczna dociera do odbiorców?

Krajowy System Elektroenergetyczny to urządzenia do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii, które są ze sobą powiązane i tworzą sieć zapewniającą bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski.

W naszym kraju rolę operatora systemu przesyłowego pełni spółka skarbu państwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Spółka zarządza 303 liniami o łącznej długości  15 964 km, oraz 110 stacjami najwyższych napięć. PSE S.A. od wielu lat realizuje ogólnopolski program modernizacji i rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Istniejący system powstał w znacznej mierze w połowie XX wieku i wymaga w dużej części modernizacji,  zwłaszcza, że w tym czasie znacząco wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną. Eksperci są zgodni, że w Polsce szczególnie brakuje infrastruktury obsługującej najwyższe napięcia 400 kV, które zapewniają najmniejsze straty przy przesyle energii elektrycznej, a jednocześnie pozwalają zmniejszyć koszty wytwarzania energii elektrycznej, co ma istotny wpływ na ceny prądu.

 

Dostarczenie energii elektrycznej do gospodarstw domowych jest możliwe dzięki właściwemu funkcjonowaniu rozległego systemu przesyłu energii, czyli systemu stacji i linii elektroenergetycznych o różnych napięciach. W uproszczeniu, cały proces od momentu wytworzenia do dostarczenia energii odbiorcy wygląda następująco:

  • elektrownie lub inne źródła wytwórcze produkują energię (np. wiatraki, instalacje PV itp), po czym w stacjach SN/NN (średnich napięć / najwyższych napięć) podwyższa się jej napięcie w celu przesłania na duże odległości;
  • liniami najwyższych napięć (NN, w Polsce 220 i 400 kV) przesyła się energię do lokalnych stacji NN/WN (najwyższych napięć / wysokich napięć), gdzie napięcie zmniejszane jest do 110 kV;
  • liniami wysokich napięć (WN, w Polsce o napięciu 110 kV) przesyła się energię na odległości nie przekraczające kilkudziesięciu kilometrów do stacji WN/SN;
  • liniami średnich napięć (SN, w Polsce o napięciach 10, 15, 20 lub 30 kV) energia przesyłana jest do typowych transformatorów słupowych SN/nn;
  • liniami niskiego napięcia (nn – najniższych napięć, 400 i 230 V) energia przesyłana jest do końcowych odbiorców (np. gospodarstw domowych).

 

 

Ponieważ nie ma możliwości magazynowania energii elektrycznej, w każdym momencie ilość energii wytwarzanej w elektrowniach musi być równa energii zużywanej przez odbiorców. Dlatego system elektroenergetyczny musi być zdolny do zmiany kierunków i ilości przesyłanej energii. Jest to możliwe dzięki licznym połączeniom pomiędzy elektrowniami, stacjami elektroenergetycznymi oraz grupami odbiorców energii. Im taka sieć jest bardziej rozbudowana, tym system jest bezpieczniejszy i zapewnia większą stabilność w dostawie prądu dla odbiorców.

Co to jest stacja elektroenergetyczna?

Stacja elektroenergetyczna to, obok linii, jeden z najważniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

To właśnie na stacji odbywa się rozdział i zmiana napięcia przesyłanej energii elektrycznej, co pozwala rozprowadzać ją liniami najwyższych i wysokich napięć po terenie całego kraju. Stacja pełni zatem kluczową rolę w przesyłaniu energii elektrycznej ze źródeł wytwarzania, np. elektrowni, wiatraków, instalacji PV itp. do odbiorców końcowych, czyli zakładów pracy czy naszych domów. Stacje łączą zatem pracujące na różnym napięciu elementy całej sieci i dystrybuują energię.

Stacje elektroenergetyczne to stacje transformatorowo-rozdzielcze. Oznacza to, że znajdą się na niej urządzenia, których zadaniem będzie:

  • Transformacja napięcia –  polega na zmianie w sieci NN napięcia, które następnie jest dostarczane do sieci dystrybucyjnej, skąd trafia już do poszczególnych odbiorców. W sieci elektroenergetycznej zmiana napięcia zachodzi kilkustopniowo w stacjach transformatorowych.
  • Rozdział energii elektrycznej – polega na rozdziale energii elektrycznej bez zmiany jej napięcia. Stacja pełni zatem funkcję rozdzielczą: otrzymuje energię elektryczną z jednego źródła, a następnie energię o tym samym napięciu przesyła wyprowadzonymi z niej liniami.