x
logo

Informacje ogólne

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Rozbudowując infrastrukturę elektroenergetyczną w Polsce, staramy się w największym możliwym stopniu uwzględnić potrzeby społeczności lokalnych. Już na wstępnym etapie prac inicjujemy dialog z mieszkańcami oraz władzami samorządowymi i jesteśmy do ich dyspozycji, aż do zakończenia projektu. Aby sprawnie odpowiadać na pojawiające się pytania i wątpliwości udostępniamy do wyboru kilka kanałów kontaktu z nami: korespondencja tradycyjna i elektroniczna, formularz kontaktowy na stronie inwestycji, infolinia, spotkania bezpośrednie.

Konsultacje ze wszystkimi interesariuszami przedsięwzięcia, zarówno w ramach dialogu z inwestorem, jak i na etapie oceny oddziaływania na środowisko, mają kluczowe znaczenie dla finalnego kształtu inwestycji.

Etap I
Inwentaryzacja uwarunkowań terenowych i społecznych

Nasze prace nad projektem rozpoczynamy od zbadania lokalnych uwarunkowań środowiskowych i społecznych, a także wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na umiejscowienie instalacji, np. istniejącej infrastruktury energetycznej lub drogowej, zagospodarowania przestrzennego gmin, itp.
W ten sposób gromadzone są dane niezbędne do opracowania koncepcji i zaprojektowania tras linii oraz lokalizacji nowych stacji elektroenergetycznych.

Etap II
Spotkania informacyjno-konsultacyjne z władzami samorządowymi

Kolejnym etapem prac jest współpraca z lokalnymi władzami reprezentującymi społeczności lokalne, tj. wójtami / burmistrzami, radami gmin i sołtysami. Przedstawiamy wówczas proponowane koncepcje tras linii i lokalizacji stacji i uzgadniamy je z planami rozwojowymi gmin oraz planami zagospodarowania przestrzennego.

Etap III
Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami gmin położonych na trasie projektowanych linii i innymi interesariuszami

Zwieńczeniem działań informacyjno-konsultacyjnych są spotkania z mieszkańcami, podczas których omawiamy planowany proces inwestycyjny, prezentujemy proponowane przebiegi linii oraz zbieramy uwagi i sugestie wszystkich zainteresowanych. Spotkania mają charakter dyżurów informacyjnych – nasi konsultanci prowadzą indywidualne rozmowy z każdym z właścicieli. Specjaliści z różnych dziedzin związanych z realizacją projektu odpowiadają na wszelkie pojawiające się pytania i wątpliwości.
Terminy oraz lokalizacja spotkań były podawane na bieżąco na stronach internetowych i social mediach gmin. Do każdego z właścicieli nieruchomości, przez których teren planowany jest przebieg inwestycji, wysłano imienne zaproszenie listem poleconym.

Po zakończeniu procesu konsultacyjnego, w oparciu o zgromadzone dane o lokalnych uwarunkowaniach i oczekiwaniach interesariuszy, opracowujemy optymalny przebieg linii.