x
logo

Kolejna runda rozmów nt. linii 400 kV relacji Godów – Pawłowice

10.02.2023

Kolejna runda rozmów nt. linii 400 kV relacji Godów – Pawłowice

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. kontynuują prace projektowe nad trasą nowych linii najwyższych napięć, stanowiących element pierścienia przesyłowego wokół Górnego Śląska. Spółka przeanalizowała kolejną koncepcję umiejscowienia linii w terenie przekazaną przez władze Miasta Jastrzębie-Zdrój i część mieszkańców Ruptawy-Cisówki. Wyniki prac zostały zaprezentowane 8 lutego 2023 r. na spotkaniu z udziałem parlamentarzystów, władz miasta i przedstawicieli mieszkańców.

Nowe linie 400 kV relacji Godów – Pawłowice pozwolą utworzyć połączenie pierścieniowe wokół całej aglomeracji śląskiej. Dzięki temu zabezpieczona zostanie możliwość przesyłania energii elektrycznej na Śląsk z różnych kierunków, nawet w przypadku awarii pojedynczych elementów systemu. PSE S.A. prowadzą prace projektowe i uzgodnienia z władzami samorządowymi oraz mieszkańcami od 2019 r.

Przedmiotem dyskusji 8 lutego była zgłoszona przez UM Jastrzębie-Zdrój propozycja poprowadzenia linii 400 kV w sąsiedztwie planowanej linii kolejowej do CPK, z wykorzystaniem terenów, na których znajdują się składowisko odpadów „Cofnica” i hałda Pochwacie. Intencją władz było umiejscowienie infrastruktury przesyłowej z dala od zabudowy mieszkaniowej, na terenach o niewielkiej wartości inwestycyjnej. Inicjatorem spotkania była Senator Ewa Gawęda, zaangażowana w proces wypracowania kompromisowych rozwiązań w tym zakresie.

Przeprowadzone przez pracowników PSE S.A. analizy, konsultacje branżowe i wizje terenowe wskazały szereg przeciwwskazań dla realizacji inwestycji w proponowanym kształcie.

Bezpieczeństwo eksploatacji

Przeprowadzenie linii najwyższych napięć przez teren składowiska odpadów „Cofnica” nie jest możliwe ze względu na wymogi zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektroenergetycznych. Zgodnie z obowiązującą normą (PN-EN 50341-1:2013-03 wraz z Krajowymi Warunkami Normatywnymi (NNA) dla Polski opublikowanymi jako norma PN-EN 50341-2-22:2022-06) niedopuszczalne jest bezpośrednie skrzyżowanie linii 400 kV z instalacjami odzyskiwania metanu (obiekt zagrożony wybuchem) znajdującymi się na terenie składowiska.

Ponadto, przewidywane przez Państwowy Instytut Geologiczny obniżenie analizowanego terenu
o 8-10 m do 2051 r., stanowi istotne przeciwwskazanie dla lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej po stronie północnej składowiska.

Cztery razy więcej budynków do wysiedlenia

Rozpatrując linię jako całość, od wcięcia do krajowej sieci przesyłowej w Gminie Godów do nowej stacji elektroenergetycznej w Pawłowicach, nawet przy uwzględnieniu propozycji UM Jastrzębie-Zdrój oraz zastosowaniu odcinkowego zawężenia pasa technologicznego linii, należy liczyć się ze znacznie poważniejszymi konsekwencjami społecznymi, niż w przypadku koncepcji preferowanej przez PSE S.A. Takie rozwiązanie oznaczałoby bowiem konieczność wysiedlenia aż 34 budynków mieszkalnych,
z czego przeważająca część znajduje się na terenach sołectwa Skrzyszów w Godowie (21 budynków) oraz Mszany (10 budynków). To blisko czterokrotnie więcej niż w przypadku koncepcji wypracowanej
w 2020 r. z mieszkańcami Godowa, Pawłowic i częścią mieszkańców Jastrzębia.

Trudne warunki geologiczne

Przeciwko proponowanym rozwiązaniom przemawiają także uwarunkowania geologiczne na wybranych odcinkach linii. W północnej części trasy są one szczególnie niekorzystne ze względu na występowanie aktywnych osuwisk i osiadanie terenu nawet o 12 m. Niestabilność gruntu może mieć negatywny wpływ na stabilność i prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury przesyłowej. Konsekwencje zmian geologicznych na tym terenie można zaobserwować w Mszanie, na przykładzie fragmentu linii dystrybucyjnej, która obecnie znajduje się pod wodą, na środku powstałego zalewu Połomia.

Ograniczyć oddziaływanie linii

PSE zleciły analizy innowacyjnych rozwiązań technicznych, m.in. w zakresie konstrukcji słupów i wiązek przewodów, które pozwoliłyby zminimalizować powierzchnię potrzebnego do budowy linii terenu
i zmieścić planowane instalacje w obszarze 70-metrowego korytarza zarezerwowanego od lat
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Jastrzębia-Zdroju. Wyniki analiz będą znane w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.

Zarówno mieszkańcy, samorządowcy, jak i parlamentarzyści deklarują zrozumienie dla potrzeby wybudowania nowych linii przesyłowych. Rozmowy na temat ich docelowej lokalizacji będą kontynuowane z uwzględnieniem zgłoszonych uwag i wyników zleconych analiz.

INWESTYCJA W LICZBACH